Przodkowo
Urząd Gminy Przodkowo
ul. Kartuska 21
83-304 Przodkowo

e-mail: ug@przodkowo.pl
tel: +48 58 5001600
www.przodkowo.pl

2020.10.12 Autor: Monika Warkusz

Wyremontowano kolejne odcinki dróg w Przodkowie i Hejtusie w ramach FDS

Wyremontowano kolejne odcinki dróg w Przodkowie i Hejtusie w ramach FDS

Zakończono realizację części zadań wchodzącego w skład projektu pn. : „ REMONT ODCINKÓW DRÓG GMINNYCH W MIEJSCOWOŚCIACH: PRZODKOWO (UL. SPORTOWA), (UL. MAJKOWSKIEGO) i (UL. DERDOWSKIEGO), HEJTUS, SZARŁATA I STANISŁAWY”
Projekt dofinansowany ze środków Państwowego Funduszu Celowego: Fundusz Dróg Samorządowych.
Kwota dofinansowania :              1 316 773,00 złotych
Całkowita wartość inwestycji:     2 633 546,00 złotych

W ramach projektu wyremontowano w 2020 roku 3 odcinki dróg gminnych o łącznej długości 1523 mb :
1)    w Przodkowie (ulica Sportowa):
wykonano nawierzchnie drogi z kostki betonowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej na odcinku 513 mb i szerokości 5 m, w tym wyniesione przejścia dla pieszych w miejsce zniszczonej nawierzchni z asfaltu, zamontowano krawężniki betonowe 15x30 na odcinku 1080,8 mb, ustawiono 6 znaków drogowych .
2)    w Przodkowie (ulica Majkowskiego):
wykonano nawierzchnie drogi z kostki betonowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej na odcinku 310 mb i szerokości 5 m w miejsce zniszczonej nawierzchni z płyt betonowych (wielootworowych typu YOUMB płyt drogowych i trylinki) w tym wykonano wyniesione przejścia dla pieszych, zamontowano krawężniki betonowe 15x30 na odcinku 673,0 mb, ustawiono 4 znaki drogowe (przejścia dla pieszych).
3)    droga w Hejtusie
wykonano nawierzchnie drogi z płyt żelbetonowych wielootworowych typu YOUMB na podbudowie z kruszywa łamanego  grubości 15 cm na odcinku 700 MB  w miejsce nawierzchni gruntowej wraz z wykonaniem obustronnych poboczy z gruzu betonowego na powierzchni 700 m 2

    Remont pozostałych odcinków dróg wchodzących w skład projektu zostanie wykonany w I półroczu 2021 roku. Dotyczy to drogi w Przodkowie (ulica Derdowskiego) oraz odcinków dróg w Stanisławach i Szarłacie o łącznej długości 1112 mb


Celami projektu są :
- podnoszenie standardów technicznych dróg gminnych oraz zapewnienie jednorodności sieci dróg gminnych pod względem spełnienia tych standardów
-  zwiększenie dostępności transportowej jednostek administracyjnych
-  poprawa dostępności terenów inwestycyjnych