Przodkowo
Urząd Gminy Przodkowo
ul. Kartuska 21
83-304 Przodkowo

e-mail: ug@przodkowo.pl
tel: +48 58 5001600
www.przodkowo.pl

2020.09.24 Autor: Dorota Kielinska

INFORMACJA

INFORMACJA

INFORMACJA

Zmiana przepisów art. 90t ust.4 ustawy o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1481)
dotyczących udzielania stypendiów uczniom za wyniki w nauce tj. o stypendium mogą ubiegać się uczniowie pobierający naukę na terenie gminy bez względu na miejsce zamieszkania, uniemożliwiła Wójtom i Burmistrzom swoich gmin do nagradzania swojej młodzieży.
Dlatego Wójtowie i Burmistrzowie wystosowali pismo do ustawodawcy o podjęcie kroków na drodze ścieżki legislacyjnej mającej na celu takie zmodyfikowanie istniejących przepisów, aby Gmina mogła przyznawać stypendia również uczniom, którzy są mieszkańcami danej gminy, a podjęli naukę w innej gminie.
Analiza obecnie istniejących przepisów prowadzi do wniosku, że nie ma takiej możliwości.