Przodkowo
Urząd Gminy Przodkowo
ul. Kartuska 21
83-304 Przodkowo

e-mail: ug@przodkowo.pl
tel: +48 58 5001600
www.przodkowo.pl

2021.07.28 Autor: Weronika Reszka

Informacja o obowiązku złożenia deklaracji za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Przypominamy, iż zgodnie z art. 6m ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu porządku i czystości w gminach (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 888) - właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych.
Jeśli nastapiła zmiana w ilości osób zamieszkujących daną nieruchomość
, należy taki fakt zgłosić do Urzędu Gminy w Przodkowie, składając nową deklarację, w terminie do 10 dnia miesiąca, następującego po miejscu, w którym nastąpiła zmiana.